Overganger

Henvendelser vedrørende overganger sendes til transfer@hockey.no. Ved innsending av overgangsskjema (alle overganger) skal det kun være ett skjema per fil.

Dersom en utøver (både spillere og dommere) er eller har vært medlem av en klubb tilsluttet NIHF (stått oppført på matchprotokoll og/eller løst lisens en eller flere av de 3 siste sesonger), skal overgang til ny klubb tilsluttet NIHF meldes på særskilt skjema.

Klubber skal IKKE registrere spillere med aktive eller inaktive spillerfunksjoner for annen klubb i sitt lisensregister uten å melde overgang.

Alle henvendelser vedr. overganger, også de som ikke har vært aktive de siste 3 sesonger, skal gå via klubben. Enkeltpersoner må henvende seg til klubben.

Vanlig behandlingstid er 1-4 dager. Overganger behandles kun i kontorets åpningstider, ikke fri- og helligdager.

 

Overgangsperioder ref. Overgangsreglementet § 2-4:

 • Ordinær U14 og eldre (1. mai - 15. februar)
 • Ordinær U13 og yngre (hele året)
 • Dommer (utenfor sesong)

 

Overgangsgebyrer:

Norske overganger er gebyrlagt ihht. Administrasjonsreglementet § 8. Klubben vil bli fakturert for overgangen etterskuddsvis.

 

Overgang
Spilleren har stått oppført på matchprotokoll/løst lisens en eller flere av de 3 siste sesonger.
kr. 1.000,-

Overgang
Spillere under 16 år. Gjelder til og med den sesongen spilleren fyller 16.
Gebyrfritt

Dommerovergang
kr. 1.000,-

 

Veiledning for registrering av overgang: 
(veiledning finnes også i overgangsskjemaene):

 1. Skjema (del 1 og 2) fylles ut av utøveren. Husk å markere om overgangen gjelder som dommer eller spiller, eller begge deler.
 2. Del 3 fylles ut av ny klubb. Det er kun leder, nestleder eller daglig leder i ishockeyklubben (evt. ishockeygruppen i et fleridrettslag) som har anledning til å signere for overganger, med mindre annet er avtalt med NIHF.
 3. Ny klubb skanner skjema og sender til klubben utøveren går fra via e-post. Klubbens offisielle e-postadresse kan man finne i SportsAdmin.
 4. Klubben utøveren går fra behandler skjemaet og ved enighet videresender skjemaet per e-post til NIHF (transfer@hockey.no) med ny klubb på kopi.
  • Klubben utøveren går fra har 20 dager svarfrist fra e-posten er sendt. Vi anbefaler ny klubb å alltid arkivere e-postforsendelsen, samt kopi av skjemaet.
  • Dersom den klubben spilleren går fra mener at spilleren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor klubben må dette meddeles i en skriftlig begrunnelse til ny klubb (svarfrist 20 dager fra ny klubbs e-post), kopi sendes NIHF. Har ikke den gamle klubb svart på forespørsel innen 20 dager anses forpliktelsen for oppfylt.
 5. NIHF behandler overgangen. Overganger vil bli behandlet i den rekkefølge de kommer inn. Merk at vanlig behandlingstid på overganger er 1-4 dager fra skjemaet er mottatt transfer@hockey.no. Overganger behandles kun i kontorets åpningstider, ikke fri- og helligdager (§1 bokstav g).
 6. Ny klubb vil bli fakturert for overgangen etterskuddsvis. Se administrasjonsreglementet §8 for oversikt over overgangsgebyrer.

 

Ikke aktiv de 3 siste sesongene

Utøver som har vært medlem av en klubb tilsluttet NIHF, men ikke har vært aktiv de tre siste sesonger (ikke stått oppført på matchprotokoll/løst lisens) kan melde seg inn i ny klubb uten å ha skriftlig godkjennelse fra sin tidligere klubb, såfremt alle økonomiske forpliktelser er gjort opp til tidligere klubb. Ref. NIFs lov § 10-6. Overgangen følger samme fremgangsmåte som vanlige overganger, men skjemaet trenger ikke signeres av klubben utøveren går fra. Utøveren henvender seg til ny klubb for innmelding. Ny klubb sender skjema til NIHF per e-post til transfer@hockey.no. NIHF overfører spilleren fra tidligere klubb til ny klubb og gir skriftlig beskjed til ny og tidligere klubb når dette er i orden. Det er intet gebyr for overgangen.

 

"Utlån"

Alle norske overganger er permanente, det vil si at spilleren blir værende i klubben frem til en eventuell ny overgang blir registrert. Det er ikke begrensninger på hvor mange overganger en spiller kan ha, men det er krav om minimum 14 dager mellom hver overgang. Hvis en spiller skal bytte klubb for en begrenset periode anbefaler vi at det sendes inn signerte overgangsskjemaer både "frem" og "tilbake" samtidig. Overgangen tilbake dateres til ønsket returdato, og spilleren vil da automatisk bli overført til klubben på den datoen.

Utøvere, både utenlandske og Norske statsborgere, som tilhører en utenlandsk klubb må ha ITC (International Transfer Card) for å bli spilleberettiget i Norge. Det trengs godkjennelse fra tidligere forbund/klubb, Det Internasjonale Ishockeyforbundet (IIHF) og NIHF før ITC blir godkjent.

ITC bestilles hos NIHF ved å sende inn utfylt ITC skjema (og eventuelt UTR (Unlimited Transfer Request) skjema og/eller arbeidstillatelse - se mer info under) til transfer@hockey.no

For informasjon om ITC ut av Norge se eget punkt under. 


MNA
Member National Association = nasjonalt forbund (medlem av IIHF)

Home MNA
Det nasjonale forbundet spilleren tilhører

Current MNA
Det nasjonale forbundet spilleren tilhører for øyeblikket (ved limited ITC)

New MNA
Det nasjonale forbundet spilleren søker overgang til

Old MNA
Det nasjonale forbundet spilleren søker overgang fra

 

Det finnes to typer ITC:

Utlån (Limited ITC)
For én eller flere sesonger (mest brukt)

Overgang (Unlimited ITC)
Spillerettighetene flyttes til NIHF (permanent overgang)

 

Limited Transfer (§5 (1) c): 

De fleste forbund "låner ut" sine spillere for en sesong av gangen, men det er også mulig å få et forlenget utlån over flere sesonger dersom spilleren har skrevet kontrakt for en lengre periode. Da må kopi av standardavtalen samt utfylt ITC-skjema sendes NIHF.

En eksiterende limited transfer kan utvides dersom det i den originale kontrakten åpnes for at partene kan utvide kontraktsperioden. Det vil da ikke påløpe ITC-gebyr. En limited transfer kan bare utvides 1 – én – gang i samsvar med original kontrakt. Se Art. 4.3 i IIHF transfer regulations.

En spiller med limited transfer som ønsker å endre til unlimited transfer må bestille ny ITC, med mindre forespørselen om endring er mottatt av NIHF innen 2 – to – måneder etter godkjenning av original limited transfer.

Videreutlån av spiller med limited transfer:
En spiller med limited transfer kan bytte klubb i Norge forutsatt at bytte av arbeidsgiver skjer ihht. arbeids- og oppholdstillatelse. For videreutlån gjelder bestemmelser for norske overganger (§ 2). Overgangsskjema sendes NIHF til transfer@hockey.noHusk å indikere i mailen at det gjelder videreutlån. NIHF innhenter godkjenning fra spillerens Home MNA.

 

Unlimited transfer (§5 (1) d):

Med en unlimited transfer vil utøveren tilhøre NIHF, og alle fremtidige ITC bestillinger må godkjennes av NIHF. Hvis en utøver med unlimited transfer ønsker å bytte klubb i Norge benyttes vanlig overgangsskjema for norske overganger. Ved bestilling av unlimited transfer må man i tillegg til ITC-skjemaet også fylle ut skjemaet «Unlimited Transfer Request» (UTR). Dette har som formål å gjøre utøveren oppmerksom på hva det innebærer å overføre sine spillerettigheter til et annet MNA.

Ved bestilling av unlimited transfer til Norge for spillere der NIHF er Home MNA, behøves ikke «Unlimited Transfer Request»-skjema. Dette gjelder eksempelvis norske spillere med limited transfer som ønsker å returnere til Norge underveis i perioden med limited transfer.

 

Oppholdstillatelse (§5 (1) f):

Utenlandske statsborgere som skal spille ishockey i regi av organisasjonsledd underlagt NIHF må ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning, ref. UDI.

Borgere fra EU/EØS kan begynne å spille når de har kommet til Norge og overgang er godkjent.

Borgere av de nordiske landene er unntatt fra kravene til oppholdstillatelse og registrering.

For statsborgere utenfor EU/EØS (3. landsborgere) som spiller i GET og 1. div. gjelder følgende i tillegg:

Klubben må dokumentere vedtak om arbeids- og oppholdstillatelse, eller beslutning om oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen (kalt "foreløpig oppholdstillatelse", jf. §57 i Utlendingsloven) fra politiet, før spilleberettigelse gis.

Har spilleren treårig avsluttet utdanning fra universitet eller høyskole kan man be om bekreftelse fra politiet om adgang til tidlig arbeidsstart (jf. §10-4 i Utlendingsforskriften).

I de tilfeller hvor det foreligger en beslutning om oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen og spilleberettigelse er gitt, skal klubben uanmodet sende kopi av vedtak om arbeids- og oppholdstillatelse (positivt eller negativt) på e-post til NIHF, senest en uke etter at vedtaket er fattet. Gebyr, på kr. 5.000, ilegges klubben hvis så ikke skjer.

Når slik oppholdstillatelse enten opphører, eller vedtak om avslag er mottatt av klubb/spiller (f.eks. etter at man først har fått innvilget «tidlig arbeidsstart»), opphører spilleberettigelsen umiddelbart.

Borgere fra EU/EØS kan begynne å spille/arbeide når de har kommet til Norge. Skal de spille/arbeide i Norge i mer enn 3 måneder, skal de registrere seg hos politiet. Ved personlig oppmøte hos politiet eller elektronisk forhåndsregistrering, må de fremlegge kontrakten med klubben som dokumentasjon på arbeidsforholdet.

 

U18

ITC gjennomført før spilleren fyller 18 år er ikke gebyrlagt (Overgangsreglementet §5 (1) g).

 

ITC Ut av Norge

Bestilling av ITC til utlandet initieres av ny klubb som starter ITC-bestilling hos sitt nasjonale forbund. Utenlandsk forbund registrerer ITCen i det internasjonale overgangssystemet, hvor NIHF behandler overgangen etter å ha innhentet godkjennelse fra den Norske klubben spilleren går fra. 

Organisasjoner som bedriver hockeyviksomhet utenfor IIHFs juridistriksjon krever ikke ITC. Dette forekommer hovedsakelig i Canada og USA, i blant annet juniorligaer, NCAA og NHL.

For veiledning eller spørsmål ved internasjonal overgang ut av Norge vennligst kontakt utenlandsk klubb eller forbund.

 

Overgangsgebyr internasjonale overganger

Internasjonale overganger er gebyrlagt ihht. Administrasjonsreglementet § 8. Klubben vil bli fakturert for overgangen etterskuddsvis.

Prisene er oppdatert iht reglementsendring og er gjeldene pr 1. mai 2020:

 

IIHF transfercard (ITC)
Kr. 10.000,-

IIHF transfercard (ITC)
Klubber som har sitt øverste lag i 3. eller 4. divisjon (menn senior)
Kr. 8.000,-

IIHF transfercard (ITC)
Kvinner senior
Kr. 8.000,- / kr. 5.000,-*
*dersom det nasjonale forbundet praktiserer å gi avkall på sin rettmessige avgift.

IIHF transfercard (ITC)
Spillere under 16 år.
Gebyrfritt

IIHF transfercard (ITC)
Spillere under 18 år
Kr. 1.000,-

Videreutlån
Overgang til annen norsk klubb for spiller med limited ITC
Kr. 4.000,-

Forlengelse av limited transfer
Kr. 1.000,-

IIHF transfercard (ITC)
Spillere bosatt i Norge de siste 18 månedene, uten ITC de siste 15 årene (IIHF Art. 11.6)
Kr. 1.000,-

Internasjonal overgang (1 sesong) til mosjons- og breddeklubber
med sitt øverste lag i 3. eller 4. divisjon (menn senior)
Kr. 1.000,-

Utenlandske spillere som skal spille veteran/mosjonshockey i mosjons- og breddeklubber med sitt øverste seniorlag i 3. eller 4. divisjon kan søke om overgang uten ITC (se internasjonale overganger). Overgangen gjelder for 1 sesong av gangen. Gebyr: kr. 1.000,-

Viktig:

Spilleren, klubben og laglederen er forpliktet til å kun benytte spilleren i de ovennevnte serier. Dersom klubben ønsker å delta på prestasjonsnivå eller spilleren ønsker å melde overgang til klubb på prestasjonsnivå må ITC løses. Ordningen gjelder altså IKKE for klubber som har lag i U18 Elite/U20 Elite/2. Divisjon/1. Divisjon/Eliteserien/Kvinner. Overtredelse vil bli straffet med: tap av kamp, bot (bot fra IIHF vil bli belastet klubben). Ved gjentagelse: utestengelse av klubben fra videre seriespill.

Ordningen er rettet mot utenlandske spillere som skal være i Norge for en kort periode/år og spille i ovennevnte serier. Vi anbefaler spillere som har bosatt seg i Norge og ikke skal returnere å benytte seg av Unlimited ITC. Dersom spilleren ikke har hatt ITC de siste 15 årene og  har bodd i Norge de siste 18 månedene kan man søke om Unlimited ITC uten avgift til IIHF og Home MNA i henhold til Overgangsreglementet §5 k. Les mer om ordningen under. 

 

Permanent internasjonal overgang til Norge

Dersom spilleren ønsker permanent overgang til Norge må vedkommende ha ITC Unlimited transfer. Veiledning finnes under "internasjonale overganger". 

Art. 11.6 i IIHFs transfer regulations:
Spillere som har bodd i Norge de siste 18 månedene og som ikke har spilt i utlandet eller hatt ITC de siste 15 årene kan søke om unlimited transfer uten ITC-avgift i henhold til Overgangsreglementet §5 k.

Søknaden meldes på vanlig ITC skjema, sammen med Unlimited transfer request-skjema. Se mer utfyllende veiledning under "internasjonale overganger".

Opphold i Norge de siste 18 månedene må dokumenteres med offisielt dokument (f.eks. bekreftelse fra folkeregisteret e.l.) som legges ved søknaden. NIHF videreformidler søknaden til IIHF.

Når søknaden er innvilget vil overgangen bli behandlet og bekreftelse sendt via e-post til spiller og ny klubb. Klubben vil bli fakturert et administrasjonsgebyr på kr 1.000,- for overgangen.

IIHF har oppdatert Transfer Regulations vedrørende art. 11.6 i etterkant av at Overgangsreglementet ble vedtatt 29.04.2019. Det er informasjonen ovenfor og IIHFs Transfer Regulations som er gjeldende.

Det skal søkes utenlandsk forbund om prøvespill for norsk klubb, ref. IIHFs regler. NIHF videreformidler slik søknad. Prøvespill meldes på eget skjema (se under) og sendes NIHF på mail transfer@hockey.no.

Det er kun mulig å søke prøvespill før seriestart for det aktuelle laget, etter seriestart kreves godkjent ITC. Utenlandske statsborgere må ha gyldig opphold i Norge i henhold til norsk lovgivning. UDI må kontaktes for ytterligere informasjon.

Overganger for veteran sendes per e-post til transfer@hockey.no
Husk å indikere at det gjelder veteranserien.