Norsk Ishockey / 2022 / Reglementsendringer våren 2023
Reglementsendringer våren 2023

Reglementsendringer våren 2023

NIHF inviterer alle klubber og regioner til å komme med innspill på ønskede reglementsendringer i god tid før neste sesong.

Prosessen rundt reglementsendringene starter ikke før på nyåret, men NIHF vil allerede nå informere om 2 endringsforslag som vi vet det er oppmerksomhet rundt, og som mange er opptatt av.

Heve alder for deltakelse i senior for jenter

NIHF ønsker fra neste seong å heve aldersgrensen for når jenter kan delta i seniorserier. Vi ser at mange unge jenter forseres gjennom aldersbestemte klasser, og at de inngår i seniorlagene fra ung alder. I sum betyr det at de tilbringer mye kortere tid i aldersbestemte klasser enn gutta.Vi tror dette er uheldig for deres utvikling som ishockeyspillere, samtidig som det også har sosiale aspekter.

I dagens reglement gis det dispensasjoner for spillere fra JU15 til å spille senior. Fra kommende sesong vil NIHF foreslå at spillere i JU15-klassen ikke får dispensasjon til spill i seniorklassen (neste års 2009-årgang).

Dette er et tiltak for å utvikle og styrke jentestigen ytterligere. Tiden vil vise om – og eventuelt når - det er grunnlag for å heve aldersgrensen ytterligere ett hakk (likt gutter), med den intensjon å styrke konkurransen i senior, samtidig som de unge jentene får bedre tid på å utvikle seg i riktig tempo.

Reduksjon av antall importer i Prestasjon senior menn

Høsten 2018 gjennomførte NIHF, sammen med alle klubbene, en prosess rundt reduksjon av importspillere i Prestasjonsdelen, senior. Den prosessen munnet ut i vedtak fra Forbundsstyret om at antall importer pr kamp ble redusert fra 7 til 6 med virkning fra sesongen 2019/2020. Antallet skulle så «fryses» på 6 i en sesong, deretter reduseres til 5 med virkning fra sesongen 21/22. Den siste reduksjonen skulle skje etter en evaluering av ordningen. Men som følge av pandemien, som har resultert i 2 sesonger med redusert aktivitet, har prosessen blitt fryst ytterligere, og antallet importer har nå stått stille (på 6) i 4 sesonger (inkludert denne).

Under reglementsprosessen i fjor vår ønsket det daværende FS å gi et tydelig signal til klubbene om at intensjonen om reduksjon (fra 6 til 5) stod fast, og at de ønsket den innført fra sesongen 23/24. Men fortsatt forutsatt at ordningen ble evaluert. NIHF arbeider derfor videre med prosessen og evalueringen, slik at FS skal ha godt grunnlag for å fatte mest hensiktsmessig vedtak for norsk ishockey til våren.

Eventuelle endringsforslag vil komme til behandling i FS i april/mai 2023.