Norsk Ishockey / 2023 / Reglementendringer for sesongen 23/24
Foto: Karen Shirlaw
Foto: Karen Shirlaw

Reglementendringer for sesongen 23/24

Reglementsendringer er vedtatt av Forbundsstyret.

Klubber, regioner og utvalg har som vanlig blitt invitert til å komme med forslag til reglementsendringer. Disse forslagene, sammen med administrasjonens egne, har nå vært gjennom en høring på 3 uker, der alle har fått mulighet til å uttale seg. Mandag 27. mars ble de så lagt frem for Forbundsstyret, og vedtatt.

Fra Sport er det verdt å merke seg at antall import-spillere i Prestasjonsdelen senior forblir uforandret neste sesong. Klubbene ønsket sterkt å beholde antallet på 6, noe FS forholder seg til.

FS vedtok videre at det ikke vil bli invitert til U21-klassen neste sesong. Denne sesongen deltok kun tre lag her, og disse lagene/spillerne vil likevel få kamptilbud i enten U20, eller seniorklassen.

For jenter tilhørende JU15-klassen (spillere født 2009 kommende sesong) vil det ikke bli mulig å søke dispensasjon for spill i seniorklassen, mens siste års JU13 (spillere født 2011) fortsatt kan delta i JU16. Det vil også bli innstramninger for flytt av spillere mellom første- og andrelaget i kvinner senior.

FS vedtok også, i tråd med innsendt forslag, å igangsette en prosess til høsten, der et eget utvalg ser på kvalifisering, play-in, samt opp/nedrykk mellom nivåene. Forslagene dette utvalget kommer frem til vil bli behandlet i neste reglementsprosess våren 2024, med virkning fra sesongen 24/25.

De nye endringene i KLU reglementet gjør at det stilles strengere krav til Egenkapitalen til klubbene (20 % av totalkapitalen). Det er også lagt opp til at det skal bli mer attraktivt for klubber som opparbeider seg, samt klarer å beholde, en tilfredsstillende egenkapitalandel.

 

 

Administrasjonsreglementet: 

§5 Justere alle priser opp 15% fra sesongen 24/25. Ingen KPI-justering i 24/25

 

§6 Justere alle lagavgifter opp 15 % fra sesongen 24/25. Ingen KPI-justering i 24/25.

Lagavgift U18 Elite justeres opp med kr 5000,- i tillegg til 15 % - gjelder fra sesongen 24/25

Alle jenteserier/turneringer prises likt som lik alder for gutter, i tillegg til 15 % opp i 24/25.

Sette inn ny linje: «U20 lavere div» - samme pris som U21 lavere div. Fra sesongen 23/24.

Sette inn FC JU16 sammen med U15/U16 – ingen reel endring.

Endre alle navn for senior slik at de speiler hverandre (Eliteserie menn og kvinner, 1. div menn og kvinner).

 

§7 Dommerutgiftsfordeling Kvinner Elite

Dommerutgiftene for Eliteserien, 1. divisjon senior og 2. divisjon senior, menn i en sesong fordeles slik at samtlige klubber i sesongen betaler likt beløp til dekning av dommerutgiftene. Gjelder ikke sluttspill (play-off/kvalik).

 

§8 Gebyr for internasjonale overganger for spiller under 18 gebyrfritt

 

§9-2 All forfalt gjeld påløpt før 1/5 (tidligere 1/6) skal være betalt til NIHF innen 31/5 (tidligere 30/6)

 

§10 Sette opp alle priser 15 % fra sesongen 24/25

 

§11 Sette opp alle priser 15 % fra sesongen 24/25

 

 Kampreglementet:

§2-5Firedommer-system i NM final 4 Kvinner

 

§2-7 Nytt pkt.2 For Kvinner senior tillates det bruk av inntil 3 spillere som aldersmessig tilhører seniorklassen, og som ikke har fylt 23 år pr 1. januar angjeldende sesong. Disse kan fritt flytte mellom sin klubbs første- og annetlag i seniorklassen.

 

§2-8.2 U14 U18 og eldre gis anledning til å samarbeide om to lag i samme klasse så lenge samarbeidslagene i den samme klassen spiller i forskjellige serier/divisjoner.

 

§2-10 Endring i tekst i tabell for JU7:

Kravet om disp.søknad tas bort.

JU7 kan kun spille opp på JU9 dersom det ikke er JU7-tilbud i egen region/klubb.

 

§2-10 U21 legges ned. U20 bredde-seriene vil det også være mulighet for å benytte overårige, for å beholde spillere og kunne stille lag.  Antall overårige øker fra 3 til 5 spillere (1 år overårig) i nivåene under Elite.

 

§ 2-10.6 a) Kvinne-/jentespillere som deltar på guttelag: - Jentespillere kan delta i klassen U7 U8-U15 når de er like gamle eller ett år eldre.

 

§3-6.5 Nytt punkt:

Sykdom/skader på lagets målvakter i breddeserier:                   Mulighet for tidsbegrenset disp. bredde ved skriftlig dokumentasjon på sykdom/skade fra lege/fysioterapeut

 

§4-5.1 b) Mulighet for JU15 for å spille seniorhockey for kvinner fjernes. I praksis vil det bety at man sesongen 23/24 må være født 2008 for å kunne delta i seniorspill.

Etter begrunnet søknad kan det innvilges disp. for JU15-målvakter.

 

§ 5-3 Spesielle bestemmelser for U14, U15 og U16/JU16

 

§ 5-4.9 Nytt pkt. Det tillates spillerbytte for det feilende lag i forbindelse med Icing-avblåsninger på stor bane innen Barneidretten.

 

§ 5-5.7 Alle kamper skal spilles etter prinsippet «alle spiller likt». Utespillere byttes ved avblåsning på fastsatt tid for spillebytte. Målvakten berøres ikke av spillerbyttene. Under ingen omstendighet skal en spiller kunne spille to påfølgende bytter etter hverandre, med mindre skader/sykdom oppstår

§ 5-5.8 Byttene foregår ved faste avblåsninger pr 60 sek. For U10, JU11/U11, faste avblåsninger pr 90 sekunder. Spillerbytte gjøres gjennom hybridbytt. Ved signal blir pucken liggende, mens spillerne på isen beveger seg mot egen byttesone. Samtlige spillere utpå banen fra eget lag må være enten over eller inntil vant/tau ved egen byttesone før nye spillere kan gå utpå banen. Ved byttesone menes området i nærheten av der eget lags innbyttere og trener oppholder seg. Målvakten berøres ikke av spillerbyttet.

 

§5-6.7 Alle kamper skal spilles etter prinsippet «alle spiller likt». Utespillere byttes ved avblåsning på fastsatt tid for spillebytte. Målvakten berøres ikke av spillerbyttene. Under ingen omstendighet skal en spiller kunne spille to påfølgende bytter etter hverandre, med mindre skader/sykdom oppstår

 

Klubblisensreglementet:

 

§ 4.3 (Elite) og 5.3 (1.div)

Rapportering pr 31. oktober innen 30. november 15. desember (ny frist for innsending pga interimsrevisjon)

Rapporteringen skal inneholde følgende:

    a. Interimsrevidert regnskap per 31.10 med periodisert budsjett per 31.10 og en oppdatert prognose for kalenderåret. Regnskapsdata fra forrige kalenderår og de totale budsjettallene for inneværende år skal også fylles inn i skjemaer (se § 1 – krav til rapporteringsmaler.

§ 9 Kriterier for lisens

Forhold det skal legges vekt på ved videreføring eller tildeling av lisens:

 1. Klubbens rating gjennom det finansielle oppfølgingssystemet (se § 13)
 2. Klubbens/selskapets økonomiske utvikling de seneste år.
 3. Klubbens/selskapets evne til å budsjettere sine inntekter, og spesielt kostnader, de seneste år.
 4. Klubbens/selskapets budsjett for kommende sesong, herunder hvorvidt dette samsvarer med tidligere års inntekter og kostnader, eventuelt dokumentasjoner for større endringer.
 5. Klubbens/selskapets økonomiske evne til å gjennomføre en ny sesong.
 6. Klubbens/selskapets dokumenterte finansiering av negativ manglende egenkapital.
 7. En forsvarlig egenkapitalandel på minimum 20% og likviditet sett i forhold til risiko og omfanget av virksomheten
 8. Andre relevante forhold knyttet til klubben og AS’et sin økonomi
 9. En lisenssøker/lisensinnehaver må skriftlig rapportere til NIHF alle fakta og hendelser som i betydelig grad kan endre den finansielle situasjonen og sette lisenssøker/lisensinnehavers evner til å gjøre opp sine forpliktelser i fare. En slik redegjørelse skal sendes NIHF senest 7 dager etter at lisenssøker/lisensinnehaver ble klar over forholdet.

 

§ 10 Sanksjoner

En eller flere sanksjonstyper kan bli benyttet samtidig. Sanksjonene er rangert etter deres alvorlighet, fra minst alvorlig til mest alvorlig.

 

 1. Bøter

Ingen endringer på «bøter».

 1. Nektelse av overganger

NIHF v/Forbundsstyret kan nekte klubber under Handlingsplan (se § 7) nye overganger i følgende tilfeller (se NIHFs lov § 33):

 

a. Etter en helhets vurdering av klubbens økonomiske situasjon. ‘

b. Dersom en klubb/selskap ikke oppfyller sin informasjons- og/eller rapporteringsplikt i herværende bestemmelser med den følge at NIHF ikke kan vurdere klubbens/selskapets økonomiske situasjon.

c. Klubber med egenkapitalandel på under 10% ved 31.10 eller 31.12 rapportering, fører til automatisk overgangsnekt for spillere som medfører forverret klubbøkonomi.

En klubb som har blitt nektet overganger vil kun få godkjent overgang av nye spillere dersom klubben kan dokumentere at overgangen kan finansieres. innenfor rammen av avtalt Handlingsplan. Klubben skal sammen med søknad om overgang dokumentere hvordan overgangen skal finansieres. En klubb må selv søke og dokumentere hvordan den enkelte overgang finansieres hvis de vil ha opphevet overgangsnekten. Dokumentasjonen kan bla inneholde en detaljert beskrivelse av kostnadsbesparelse mellom solgt og hentet spiller. En klubb som har blitt nektet overganger pga for lav egenkapitalandel, må selv dokumentere at de igjen fyller egenkapitalkravet for at overgangsnekt skal oppheves i sin helhet

 

 1. Poengtrekk 
  1. NIHF v/forbundsstyret kan vedta forløpende å gi klubber poengtrekk med forsinket effekt ut fra brudd i dette reglementet.

Eksempler på saker hvor dette kan være aktuelt er:

a. Feilaktig rapportering (grove feil i budsjetter og prognoser som vesentlig endrer klubblisensutvalgets vurdering av klubben og som gir en annen rating i det finansielle oppfølgingssystemet)

b. Ikke besvarelser av Klubblisensutvalgets og eller NIHF-s henvendelser – selv etter skriftlig purring

c. Brudd på NIHF’s pålegg via klubblisensreglemente

d. Når en klubb som pålegges en Handlingsplan ikke oppfyller kravene/delmålene i Handlingsplanen (se § 7).

 

Poengtrekk vil kunne utgjøre 1-3 poeng per brudd per sak knyttet til punkt 3.a. b og c. dette reglementet, basert på vurdering av alvorligheten i bruddene.

Poengtrekk under dette punkt vil få effekt ved oppstart av neste/kommende sesong.

 

 1. NIHF v/Forbundsstyret kan vedta forløpende å gi klubber poengtrekk med umiddelbare effekt ut fra brudd på krav om egenkapitalandel.

  a. Negativ egenkapital per 31.12 rapportering(revidert) medfører automatisk 12 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong (svært dårlig økonomi).

  b. Egenkapitalandel under 10% per 31.12 rapportering (revidert), medfører automatisk 6 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong. (dårlig økonomi)

  c. Egenkapitalandel mellom 10-20% per ved 31.12 rapportering medfører automatisk 3 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong (svak økonomi).

  d. Når en klubb som pålegges en Handlingsplan ikke oppfyller kravene/delmålene i Handlingsplanen medfører det automatisk 12 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong.

  e. En klubb som ved 31.10 rapportering har negativ egenkapital ved 31.10. gis automatisk 12 poeng i poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom det har en godkjent handlingsplan som overholdes.

  f. En klubb som ved 31.10 rapportering har egenkapitalandel under 10% per 31.10, gis automatisk 6 poeng i poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom de har en godkjent handlingsplan som overholdes.

  g. En klubb som ved 31.10 rapportering har egenkapitalandel mellom 10-20% per 31.10, gis automatisk 3 poeng i poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom de har en godkjent handlingsplan som overholdes

Hvis delmålene i Handlingsplanen ikke oppfylles, vil det kunne resultere i trekk av inntil 3 poeng. En klubb vil kunne fortsette å få poengtrekk dersom neste krav/delmål i Handlingsplanen ikke innfris.

Poengtrekk som sanksjon vil få effekt ved oppstart av neste/kommende sesong.

 

§ 13 Finansielt oppfølgingssystem/Ratingmodell.

 1. Når en klubb i en økonomirapportering oppnår poengsum lavere enn 63 poeng blir lisenssøkers/lisensinnehavers økonomi kategorisert til kategori I
 2. Klubber som blir kategorisert i kategori I og/eller har negativ egenkapitalandel lavere enn 20 må utarbeide en Handlingsplan (se § 6) og klubben kan bli pålagt ekstra rapportering (se § 9.6)
 3. Planen godkjennes av klubblisensutvalget dersom den er i samsvar med kriteriene (se § 6)
 4. Det er vedtatt en forhåndsdefinert reaksjonsprosedyre dersom klubben ikke rapporterer eller oppnår de definerte delmålene (se § 9)
 5. I det finansielle oppfølgingssystemet er det opprettet 7 forholdstall hvor det gis rating basert på en Ratingmodell. Maks poengscore er 234, minimum poengscore er – 95,5. Forholdstallene knytter seg til kortsiktig risiko/likviditet, langsiktig risiko/soliditet og rentabilitet/lønnsomhet. Risiko er vektet mer enn lønnsomhet og Ratingmodellen kan sies å ha et kreditororientert fokus. Det forholdstallet som er vektlagt mest i modellen er egenkapitalprosent. Klassifiseringen skjer innenfor disse tre kategoriklassene:

Kategori I: til og med 62 poeng

Kategori II: til og med 127 poeng

                  Kategori III: til og med over 127 poeng

 

                  Valgte forholdstall for Ratingmodellen

 

Overgangsreglementet:

§ 5 Setning strykes: For videreutlån gjelder bestemmelser for norske overganger jf. § 2.