"Hele Norge med" og endring for fremtiden i norsk ishockey

"Hele Norge med" og endring for fremtiden i norsk ishockey

NIHF vil styrke norsk ishockey: Tilrettelegge muligheten for lag fra hele landet til å delta i Get-ligaen, importer og struktur 1-3 div. og bredde.

NIHF har i samarbeid Norsk Topphockey (NTH) og klubbene i Get og 1. divisjon hatt en gjennomgang av mulige tilpasninger som kan gjøres slik at det er mulig for lag fra hele landet å delta i Get-ligaen.

Bakgrunnen for at man har sett på denne problemstillingen kom opp etter at Narvik takket nei til plass i Get-ligaen før inneværende sesong, og er et av flere tiltak som det har vært arbeidet med det siste året for å utvikle norsk ishockey.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra Get-ligaen, to representanter fra klubber i 1. divisjon, representant fra NTH og fra administrasjonen i NIHF. Det har vært avholdt to fysiske møter i arbeidsgruppen. Prosjektnavnet for dette arbeidet ble kalt «Hele Norge med».

Noen av forutsetningene for arbeidet var:

 • Det er ønskelig med et seriesystem der det er muligheter for lag fra alle landsdeler å delta.
 • Det kan gjøres tilpasninger i seriesystemet, men man ønsker ikke å endre hovedstrukturen i dagens modell.
 • GET er en tilnærmet profesjonell/mesterskaps liga der man forutsetter at spillere og trenere kan disponere tiden sin til deltakelse på kamper og treninger.

Konklusjonene nedenfor er utarbeidet i arbeidsgruppen og har vært gjennomgått av Forbundsstyret.

 

Grunnprinsippet for seriedeltakelsen er:

 

 • Seriesystemet settes opp som tidligere, med 10 lag, kamper tirsdag, torsdag og søndag
 • Endringer ut over oppsatt serie foregår etter enighet mellom aktuelle lag i høringsrunden – som før
 • Kamper som inneholder reiselag kan endre starttidspunkt pga. reise
 • Kamper som inneholder reiselag kan endre kampdag forutsatt enighet mellom klubbene og at dette ikke påvirker andre lags spillerytme
 • Grunnprinsippet i alle endringer er enighet mellom klubbene
  • Unntatt er at alle Narviks kamper (b og h) (dersom de rykker opp) som settes opp kl 14:00 søndager sesongen 19/20. De kan fortsatt flyttes etter enighet mellom klubbene eller ved endrede flytider.
  • Reisene til/fra kamper dekkes i sin helhet av den enkelte klubb, og reisefordeling skal ikke benyttes.

 

Videre åpnes det for:

 • Dobbeltkamper mot samme lag kan gjennomføres dersom begge lag ønsker dette, og dette ikke påvirker andre lags spillerytme (det vil medføre at kamper må snus med de konsekvenser dette vil få med hensyn til disse 2 lagenes spillerytme)
 • Dobbeltkamper mot ulike motstandere kan spilles dersom det oppnås enighet om dette mellom aktuelle lag, men med samme konsekvenser/betingelser som i punkt over
 • Bortekampene for reiselag som har torsdagskamp kan flyttes til fredag slik at de kan spille fredag og søndag (mot ulike lag) når de er på reise. Motstanderlagene må akseptere denne flyttingen av kamp til fredag.

 

Importer - reduksjon antall spillere

Forbundsstyret (FS) vedtok den 3. oktober 2018 at administrasjonen skulle starte arbeidet med å redusere antall utlendinger/importer i Prestasjonsdelen (Senior menn, dvs. GET, 1.div og 2.div). I etterkant av dette har det vært avholdt fellesmøte med klubbene (22. oktober 2018), et utvalg bestående av representanter fra både NIHF og klubbene har vært nedsatt, informasjon fra klubber har vært innhentet, og utvalgets konklusjon har vært fremlagt for FS. 

De behandlet saken i sitt møte den 25. februar 2019, der de vedtok å redusere antall importer i Prestasjonsdelen fra 7 til 6 kommende sesong, noe som ble meddelt offentligheten i går. Vedtaket er i tråd svarene fra spørreundersøkelsen klubbene deltok i, der det var stor konsensus rundt reduksjon.  

 

Styrke 1 div

I samme undersøkelse kom det også fram fra klubbene ønske om å styrke 1 div som arena, både sportslig og organisatorisk, et syn NIHF støtter. Det ønsket gjør det samtidig nødvendig å se på den totale seriestrukturen i Prestasjon. Det siste har blitt særlig aktualisert gjennom årets serieavvikling, der GET er gjennomført med 9 lag, 1 div med 9 lag og kun 4 lag i 2 div. Særlig 2 div har vært lite tilfredsstillende for alle involverte parter. 

 

NIHF er av den oppfatning at skal 1 div styrkes, må det være forutsigbarhet i rammebetingelsene for de deltakende klubbene. Av den grunn er det ikke ønskelig at 1 div er en påmeldingsserie der antall lag som deltar endres fra sesong til sesong, avhengig av antall lag som melder seg på. For å kunne opprettholde dette må Prestasjonsstigen, etter NIHF’s syn, derfor inneholde tre nivåer som i dag, der 2 div er første steg inn i systemet. 

 

Status neste sesong

Ved at både GET fylles opp med 10 lag, og at 2 lag rykker opp fra 2. div, vil det kun være 2 lag igjen fra dagens 2 div. Samtidig vet vi at det finnes interesse for nye klubber til å delta (Skien og Tromsø), samt at andre klubber som Kongsvinger og Storhamar YA fortsatt vurderer deltakelse.

 

Det endelige bildet får vi først etter at seriepåmeldingen er gjort i medio mai, men undersøkelser vi har gjort viser at mellom 23-26 klubber pt. ønsker å delta i Prestasjonsdelen neste sesong.  Med erfaringene fra årets sesong (der 2.div ble gjennomført med fire lag) anser NIHF at det minimum bør være 5 lag for å etablere tilfredsstillende seriespill i 2 div. Dette gir oss utfordringer med den inndelingen vi i dag har. 

 

Ny inndeling

Situasjonen redegjort for over krever derfor at vi må tenke nytt. Ønske om å styrke 1 div som arena, samtidig som vi ivaretar en tredelt stige, tvinger frem diskusjonen om antall lag i 1 div. NIHF er av den oppfatning at ved å redusere antall lag fra 10 til 8 vil man både kunne styrket konkurransen, samtidig som man i større grad sikrer nok lag i 2 div.   

 

En best mulig konkurranse-situasjon i 1 div er viktig for de lagene som deltar i serien, og ikke minst de lagene som har ambisjoner om opprykk til GET. Samtidig, i sammenlignbare land, fungerer nivå 2 på seniorsiden som viktig utviklingsarena for unge spillere med ambisjoner. Da må helheten, dvs både trenings- og kamptilbudet, oppfattes som attraktivt nok for de aktuelle spillerne. En sterkere konkurranse i 1 div tror vi vil stimulere til dette.  

Samtidig øker vi muligheten for å kunne opprettholde seriespill i 2 div. Vi tror det er viktig både med tanke på forutsigbarheten, samt å kunne ha en lavere terskel for nye miljøer/klubber inn i Prestasjonsdelen vår. Steget rett inn i 1 div har vist seg å være stor, både sportslig og ikke minst organisatorisk for nye klubber. 

 

I den kommende reglementsendringsprosessen vil derfor NIHF foreslå en reduksjon av antall lag i 1 div, fra 10 til 8 lag, med virkning fra sesongen 20/21.  

 

1 div utvalg

Ett annet grep for å styrke 1 divisjon blir å få til et tettere samarbeid med klubbene. Vi vil derfor invitere representanter fra 1 div klubbene med i et utvalg som skal diskutere sportslige, organisatoriske og markedsmessige forhold med tanke på å styrke ligaen. I og med GET-ligaens gode utvikling de seneste årene mener vi det er avgjørende viktig at også 1 divisjon stimuleres. I dag opplever ikke mange nok spillere at 1 divisjon er en sportslig attraktiv arena. Det ønsker vi å gjøre noe med, slik at hele utviklingsstigen vår henger sammen. 

 

Ny struktur Breddedelen (3 div) 

Vi er også i ferd med å se på strukturen innen Breddedelen av virksomheten vår, dvs 3 div og under. Målsettingen her må være å gi deltakende klubber og spillere den sportslige opplevelsen de ønsker, samtidig som forpliktelsene ved deltakelse oppleves å stå i ett rimelig forhold. Vi jobber med et forslag der Breddedelen senior gjøres regional slik at reisekostnader og tidsbruk er mer i samsvar med ambisjonen til deltakerne. Utfordringen vil være de klubber som ligger plassert geografisk slik at de ikke tilhører en region med etablert seriespill. Disse vil da måtte få tilbud om deltakelse i annen region. 

 

Oppsummert Prestasjon senior:

 

 • Reduksjon av importer i Prestasjon fra 7 til 6 fra og med neste sesong 19/20
 • Intensjon om ytterligere reduksjon ned til 5 fra og med sesongen 21/22
 • Opprettholde tre-delt stige (3 nivåer), der 2. div er påmeldingsserie
 • Reduksjon av antall lag i 1. div fra 10 til 8 lag fra sesongen 20/21
 • Opprette utvalg som jobber med utvikling av 1 div, sportslig og organisatorisk

 

Oppsummert Bredde senior:

 • Breddedelen gjøres regional
 • Øverste nivå regionalt er 3 div
 • Østlandet deles inn fra 3. til 5. (6) div (27 lag i dag, ex 8-9 pr divisjon)
 • Opp- og nedrykk fra sesong til sesong
 • Mulighet for å kåre Nasjonal mester i form av sluttspill
 • Lag uten seriespill regionalt tilbys plass i annen region

 

NIHF vil fremme forslag i tråd med dette i den kommende reglementsendrings-prosessen. Klubbene vil der få mulighet til å gi sitt syn på alle endringsforslag.