Norsk Ishockey / Spillernes sikkerhet / Player Safety - EHL

Player Safety

NIHF, ved Forbundsstyret, oppnevner i forkant av hver sesong et administrativt utvalg, «Player Safety - PSF», som på vegne av Forbundsstyret skal ivareta spillernes sikkerhet.

Utvalget skal kun vurdere hendelser fra serie og sluttspill i EHL, vårt øverste nivå for herrer. Utvalget består av tre medlemmer, hvor utvalgets leder og en av utvalgets medlemmer skal være oppnevnt av NIHF. Ett medlem utnevnes av Norsk Topphockey (NTH). Utvalgets mandat er å skape en trygg ishockey gjennom å ivareta spillernes sikkerhet. Dette skal skje på en slik måte at sportens egenart og natur, med intensitet, fysikk, engasjement og kamp, søkes opprettholdt. Utvalget skal ikke vurdere andre hendelser enn de som utfordrer spillerne sikkerhet under kamp. Utvalget arbeider etter de reglement og retningslinjer som til enhver gjelder fra NIHF.

PSF overvåker ikke alle kamper i EHL. Utvalget vil derfor ikke på selvstendig grunnlag vurdere hendelser de måtte bli kjent med, selv ikke i de kamper de fysisk er til stede eller ser på TV. De vil kun forholde seg til hendelser som er meldt inn fra klubb. Dette for å minske vilkårligheten for hvilke saker utvalget ettergår, samt skape like konkurransevilkår for alle.

I tillegg kan NIHF ved Forbundsstyret på selvstendig grunnlag opprette sak og ilegge sanksjon, samt evt. skjerpe sanksjoner, ref. NIHF’s Kampreglement §10.

Identifisering av hendelser som ønskes vurdert skal derfor alltid skje på følgende måte:

  • Klubbene som deltar i en kamp i Eliteserien Menn Senior, og som ønsker en situasjon vurdert av utvalget, skal så snart som mulig etter kampen, og senest kl 23.00 samme kalenderdag, meddele utvalgets leder at de ønsker en situasjon vurdert. Dette skal gjøres pr telefon/sms til utvalgets leder - alternativt NIHFs Dommersjef.

Det skal fremgå nøyaktig tidsanvisning (tidspunkt i kampen) for hendelsen, hvilket regelbrudd som skal vurderes, og hvem som er anklaget.

Avgjørelsen om hvorvidt hendelsen sendes videre til NIHFs Disiplinærutvalg for videre behandling skal gjøres kjent for klubb innen kl 10.00 påfølgende dag.

PSF - Player safety

Lars Olav Gaden

Anders Hilt

Henrik Aaby

DISU - Disiplinærutvalget