Norsk Ishockey / Organisasjon / Samordnet rapportering

Samordnet rapportering

Tidsplan for rapportering til NIF

 

01.04. Informasjon om hva idrettslagene skal rapportere sendes ut fra NIF
20.04. Varsling på e-post dersom idrettslaget ikke har registrert noe
27.04. Varsling på e-post dersom idrettslaget ikke har registrert noe
30.04. Pliktig frist for idrettslagene til å rapportere til NIF
02.05. Pålegg om umiddelbart å rapporte til NIF, sendes de idrettslag som ikke har rapportert innen fristen
03. - 31.05. Ishockeykretsene og NIHF kan begynne å følge opp idrettslag med mangelfull rapportering. Løsningen vil fortsatt være åpen for idrettslagene. NIHF og ishockeykretser kontakter idrettslagene og veileder de i hvordan de skal gjennomføre rapporteringen. Som siste mulighet kan NIHF/ishockeykretser tildele seg selv rettigheter i et idrettslag for å gjennomføre rapporteringen. Se info her.
01.06. NIF tar ut medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2016 for statistikk m.m.
15.08. Rapportering og søknad om mva.-kompensasjon på varer og tjenester avsluttes og KlubbAdmin stenges for disse tjenestene for 2017.

 

Det vises også til informasjon om samordnet søknad og rapportering som ligger på NIF sine nettsider.

Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. I medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt.

Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Pliktig rapportering og søknad gjøres ved å logge seg inn på KlubbAdmin.no etter 1. april. Hvem som kan rapportere finner en informasjon om her.

Ta kontakt med IT-support på mail support@idrettsforbundet.no eller tlf. 03615, ved eventuelle spørsmål.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april via KlubbAdmin:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer* pr. 31.12.16. Videoveiledning finnes her
  2. Svare på noen spørsmål om idrettslagets drift
  3. Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på siste årsmøte
  4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
  5. Ha klare fra siste årsmøte signert årsmøteprotokoll. Se informasjon om årsmøtet her

 

Søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester:

Når idrettslaget er inne for å rapportere i KlubbAdmin så bør det samtidig søkes om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre. Under følger litt kort informasjon om denne ordningen.

Alle idrettslag som i 2016 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2016 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2016. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2016, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om merverdiavgiftskompensasjon for i ordningen om merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg. Du finner en egen link i KlubbAdmin til der en kan rapportere det ene tallet. Du finner mer info om selve ordninger her.

Alle idrettslag som i 2016 hadde brutto driftskostnader over kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Disse må gjøre dette på eget skjema som en finner her. En finner info om dette også i KlubbAdmin.

Frist for søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester er 15. august 2017, men NIF anbefaler at idrettslaget gjør dette allerede nå.

I tillegg kan de aller fleste av idrettslagene nå også oppdatere opplysningene/melde nytt styre eller sende melding om nyregistrering til Brønnøysundregistrene etter 12. april gjennom Klubbadmin, se mer informasjon her.

Medlemstall

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlem pr 31.12.16 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres.

*Aktive medlemmer

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.