Norsk Ishockey / 2020 / Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Presiseringer/avklaringer vedr kompensasjonsordningen for idretten, med søknadsfrist 21. april.

Kulturdepartementet vedtok fredag 3. april «forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet».

Formålet med forskriften er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Ordningen er søknadsbasert, og søknader som oppfyller ordningens vilkår kan få kompensasjon med inntil 100 prosent. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for søkerne.

Det er Lotteri- og Stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig i dag (14. april).

Søknadsfrist er satt til 21. april.

Kompensasjon gis ved gitte forutsetninger, disse er bl.a.:

 • Arrangøren eller eierne av arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.
 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.
 • Arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen.
 • Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

 

Her finner du regneark som skal benyttes for å beregne søknadsbeløpet for kompensasjon. Dette skjema benyttes som kladd før dere søker på selve søknadsskjemaet. «Slik søker du» inneholder også lenke til søknadsskjema.

Noe det er viktig å merke seg er at søknadssystemet ikke vil inneholde noen felt for å skrive inn fritekst, eller mulighet til å laste opp vedlegg. Dette innebærer at idrettslag må legge inn det de selv mener er riktig, og være forberedt på å begrunne søknaden dersom det senere blir kontroll. Ettersom mange idrettslag m.m. bytter hele eller deler av styret i løpet av året, oppfordrer vi å utarbeide god dokumentasjon for de vurderingene som gjøres, slik at fremtidige styremedlemmer lett kan få forståelse for hvilke vurderinger som ble foretatt på søknadstidspunktet.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider. Her finnes også en link til «Spørsmål og svar».

I retningslinjene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet står det blant annet: Det kan  ikke søkes om kompensasjon for blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet blei  avlyst, stengt  eller utsatt.
 • Arrangement som ikke er åpne for allmenheten.
 • Arrangement som  organisasjonen  ikke selv skulle  arrangere.
 • Tapt  billettinntekt og  deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden  samla utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

 

Dette er ikke slik NIHF (NIF/andre særforbund) oppfattet intensjonen med krisepakken. For våre klubber er nevnte to punkter (se to første kulepunkt over) viktige inntektskilder som definitivt er med på å finansiere frivilligheten og driften av våre klubber. Vi antar det samme gjelder for de fleste andre særforbund. 

Vi mener det er mange av våre arrangement som faller inn under ordningen, og det er dere som klubber som må vurdere om dere er innenfor forskriftens muligheter og begrensninger. For NM sluttspillet for herrer kan NIHF stå som søker av kompensasjon fra ordningen på vegne av de 8 klubbene som var kvalifisert til sluttspillet. Dette er avklart med Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Nedenfor har vi listet opp noe arrangement vi mener kan ligge innenfor ordningen:

 • Kvalifisering mellom Eliteserien og 1. divisjon (de 4 klubbene må søke selv).
 • Kvalifiseringsturnering mellom 1. divisjon og 2. divisjon.
 • «Final Four», dvs NM Kvinner, NM U21 elite, NM U18 elite.
 • Regionslagturneringer.
 • Forbundscuper.
 • Andre turneringer og arrangement som klubbene skulle arrangert.

 

Dersom dere ikke finner svar på spørsmålene om ordningen på Lotteri – og stiftelsestilsynets sider kan vi gi noe hjelp:

 

Eivind Juul Pedersen, ep@hockey.no, 994 73 879

Kristoffer Holm, kh@hockey.no, 918 27 528

Ottar Eide, oe@hockey.no, 982 20 006