Norsk Ishockey / 2024 / Frist for å sende inn kandidater til NIHFs hederstegn
Frist for å sende inn kandidater til NIHFs hederstegn

Frist for å sende inn kandidater til NIHFs hederstegn

Husk å sende oss forslag på kandidater til hederstegn innen 15. februar.

7.-8. juni arrangeres Forbundstinget på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen. På agendaen står blant annet utdeling av hederstegn.

Klubber og regioner kan til forbundsstyret innstille kandidater til hederstegn innen 15. februar hvert år, jf. reglement for tildeling av hederstegn og trofeer §8.

Forslag sendes på e-post til hockey@hockey.no.

Følgende tildelinger kan tildeles enkeltpersoner (ikke organisasjonsledd) etter vurdering for særlig innsats:

§ 3 Æresmedlemmer

Forbundsstyret kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer tildeles automatisk også gullmerket, hvis de ikke er innehavere av dette fra før. Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har ytt en helt ekstraordinær innsats for norsk ishockey over særlig lang tid.

§ 4 Gullmerket

Forbundsstyret kan tildele NlHFs gullmerke. Gullmerke kan tildeles personer som har ytt en særlig innsats for norsk ishockey. Som særlig innsats ansees:

a) Arbeid vesentlig utover det man kan kreve som tillitsvalgt på forbundsplan gjennom lengre tid.

b) Særlig lang innsats på klubb og/eller regionsplan, samt fortjenstfull innsats på forbundsplan.

c) Andre som på landsbasis har gjort en særlig fortjenstfull innsats for norsk ishockey over særlig lang tid.

§ 5 NIHFs Isbjørn

Forbundsstyret kan tildele NlHFs Isbjørn til: Personer som har ytt fortjenstfull innsats for norsk ishockey. Som fortjenstfull innsats anses normalt:

a) Arbeid ut over det man kan kreve som tillitsvalgt på forbundsplan.

b) Arbeid vesentlig ut over det man kan kreve som tillitsvalgt på regionsplan.

c) Arbeid vesentlig ut over det man kan kreve som tillitsvalgt på klubbplan gjennom lengre tid.

d) Andre som på landsbasis, regionalt eller lokalt har gjort en særlig fortjenstfull innsats.

§6 NIHFs diplom

NIHFs diplom skal tildeles:

a) I tilknytning til tildeling av æresmedlemskap og/eller gullmerke.

b) Til personer som har innehatt valgte tillitsverv på forbundsplan i NIHF.

§7 Retningsgivende regel

Med «særlig lang innsats» - eller «særlig lang tid» menes i dette reglement en innsats som normalt bør gå over 25 år. Med «lengre tid» menes i dette reglement et tidsrom som normalt bør gå over minst 15 år. For at en person som hovedsakelig har ytt sin innsats på region- eller klubbplan skal bli tildelt en av NIHFs hederstegn, kreves det normalt at denne tidligere er tildelt hederstegn fra den klubb og/eller region der han eller hun har virket.