Ungdomslederseminar 2016

Holdninger var på agendaen, her fra NIF's Håvard Øvergaards innlegg

Ungdomslederseminar 2016

Norges Ishockeyforbunds årlige Ungdomslederseminar ble avholdt på Quality Airport Hotel, Gardermoen, lørdag 6. februar.

NIHF hadde, etter innspill fra klubber og kretser, satt sammen en agenda med aktuelle temaer fra vår hverdag, noe som engasjerte den frammøte forsamlingen til fruktbare diskusjoner og stort engasjement.

NIHF hadde invitert Håvard Øvergaard fra NIF til å snakke om «holdninger, diskriminering og språkbruk» innen idretten, med spesielt fokus på vår idrett, hvor det i enkelte miljøer synes å være aksept for et visst innslag av «meldinger» til hverandre under kampens gang. Det har videre vist seg at det kan være problematisk å skille mellom hva som er akseptabel eller ikke-akseptabelt i opphetede situasjoner. Øvergaard satte det hele i perspektiv gjennom både konkret informasjon og gode caser. Av hovedpoenger fra hans innlegg var det fokus på at man som leder ikke kan være nøytral når man opplever trakassering eller diskriminering i klubben, og at det er ikke motivet eller selve handlingen bak som er avgjørende, men konsekvensen. Det vil si hvordan oppfattes dette av andre? Helt sentralt i arbeidet med å forebygge/forhindre er at det utvises null-toleranse, og at man er konsistent i dette, både fra gang til gang og mot alle. 

Dommersjef i NIHF, Geir Tomas Olsen oppdatert oss på dommerstatusen i Hockey-Norge slik det en pr dato. Hans klare budskap var at vi fortsatt er for få, og at rekrutteringen må prioriteres framover. Her må vi alle ta tak, men en spesiell oppfordring går til klubber og kretser, ettersom det er på klubbdommer-nivået som rekrutteringen starter. Klubbene ble samtidig oppfordret fra salen om å ivareta nye dommere på en god måte, der særlig de første kampene, og erfaringen fra disse avgjør i hvilken grad dommer-gjerningen blir et alternativ de ønsker å fortsette med senere. Det første møtet!

Våre reglementer var vi også innom, ettersom organisasjonen nå er inni i en prosess hvor forslag til endringer kan sendes inn. NIHF la fram konkrete caser på endringer av dagens regelverk innenfor Overgangsreglementet og Kampreglementet (sammensetning av lag innen Barne- og Ungdomshockeyen). Diskusjonene rundt dette var både gode og retningsgivende.

Dagen fortsatte med jenter som tema. Under overskriften «Hvordan ta jentene på alvor» innledet NIHF med tall som viser at jentene øker i antall innen idretten vår. Det er svært gledelig. Der etter inntok Ernst Falch, Vidar Are-Ekstrøm og Peder Farmen scenen, alle tett på det som har skjedd i Rogaland Krets, og spesielt Stavanger Ishockeyklubb på jentesiden. De fortalte forsamlingen om sine erfaringer på veien mot å bli ledende på jentehockey i Norge. Av viktige «knagger» fra deres innlegg nevner vi samme muligheter for jenter som gutter nedfelt i klubb, tallfestet målsetting på antall jenter inn på ishockeyskole hvert år, egen jentegruppe på ishockeyskolen, etablere egne jentelag tidlig og styrefunksjon med jenter som ansvarsområde. I diskusjonen som fulgte ble dette også understøttet av seminarets deltakere. I tillegg ble det fremmet behov for en helhetlig plan og tett samarbeid mellom klubb, krets og forbund.

Seminaret ble avsluttet med en diskusjon rundt utfordringene rundt serietilbudet i aldersklassene U20, U18 og U16, for de klubbene som ikke kvalifiserer for Elite. Klubbene sliter med å beholde spillerne, mens NIHF sliter med å lage gode kamptilbud for disse gruppene, noe som resulterer i frafall. Dette er et viktig alderssegment, både med tanke på å beholde flere ungdommer innen idretten vår, men også slik at klubber kan tette «hull i lagsstigen» mellom U16 og seniorhockey. Dette vakuumet gir uheldige utslag for rekrutteringen til eget seniorlag.  Temaet opptok mange, noe innspillene bar preg av. Dette er opplagt ett område som NIHF, sammen med klubbene, må se nærmere på. Klubbene ble oppfordret av NIHF til å ta kontakt i prosessen med seriepåmelding slik at vi kan se på individuelle løsninger for den enkelte klubb.

NIHF takker alle frammøte for stor engasjement og gode diskusjoner. Her finner du presentasjonene fra seminaret.