Norges Ishockeyforbund og norsk ishockey får mye fokus for det som, hos mange, oppleves som diskriminering av kvinner/jenter. Vi opplever at mange i denne sammenheng har ensidig fokus på to spilleregler som er ulike for gutter og jenter, men for oss er det viktig at man ser hele bildet i et arbeid med å få et bedre tilbud til flere jenter og kvinner.

Likestilling, likebehandling og samme regler

I dag utgjør antall jenter/kvinner 13% av alle som løser lisens i NIHF, og alle er enige om at denne prosentandelen må bli større i årene som kommer. For å få det til må både NIHF, regioner og klubber trekke i samme retning og prioritere jentehockey. 

 

Likestilling for oss er å behandle jenter og gutter likt, men også gjøre tiltak som vi mener skaper vekst og bedre forhold for jentene. Dersom vi skal følge retorikken mange har vedrørende likestilling så må alle regler og forhold i ishockeyen være like. Da må vi blant annet ha andre aldersinndelinger for jentene, nedre aldersgrense for å delta på senior kvinnelag må heves, dispensasjoner for å spille ned eller opp må strammes inn, vi må la jenter og gutter ha samme spilleregler (taklinger og gitter). I dag spiller jenter på samme lag med opptil 5 års aldersforskjell, og det gjøres fordi det er for få rettårige jenter i veldig mange klubber. Hvis innfører samme restriksjoner som for guttene vil mange klubber ikke kunne stille lag for jenter, fordi de rett og slett ikke har mange nok spillere. Hvis vi hever aldersgrensen for å spille senior kvinnehockey vil flere lag miste muligheten til å ha med de yngste spillerne de i dag har på laget, og noen lag vil ha utfordringer med å ha nok spillere til å delta i seriespill. 

 

En annen ting som må endres dersom man skal behandle gutter og jenter likt er at jenter kan spille på guttelag, men ikke omvendt. Dersom vi skal gjøre alt likt må vi enten tillate mix av kjønn begge veier eller ha forbud mot det samme. Ikke akkurat aktivitetsfremmende, men likebehandling. 

 

Ved innføringer av taklinger må aldersspennet i jenteklassene (også senior) endres da det vil være altfor stor forskjell på vekt og størrelse fra de yngste til de eldste. NIHF er helt overbevisst om at en fullstendig likestilling/likebehandling vil være rekrutteringshemmende framfor å skape mer aktivitet. Men vi oppnår det mange vil; behandle alle likt, og vi kan slå oss på brystet og si at nå er det ikke forskjell på gutter og jenter i vår idrett.

 

Internasjonalt er reglene slik de er i Norge, og NIHF har tatt opp problemstillingen med kolleger i Norden. I Sverige, Finland, Danmark og Island er ikke endring av reglene et tema. Dersom vi endrer reglene her i landet vil våre spillere som skal spille i utlandet (inkludert landslag) møte andre spilleregler når de da konkurrerer med andre. Vi er overbevist om at det ikke vil være en fordel for Norge og våre spillere.

 

Hvert år kan alle klubber komme med forslag til reglementsendringer, og så langt har ingen kommet med forslag om å endre regelen om taklinger og bruk av gitter. Likevel er det mange som kritiserer oss for at vi ikke endrer regelen. Er det ikke klubbene med deres spillere som vi bør lytte til?

 

Likestillingv2_848.jpg

 

Hvordan skape rekruttering?

Rekruttering, vekst og bedre tilbud er noe vi er mye mer opptatt av enn likebehandling som er nevnt over. I mange klubber får ikke jenter og gutter like godt tilbud. Jentene blir nedprioritert når det gjelder treningstid, rammer rundt laget (lagledere, støtteapparat osv), de får ikke alltid like godt kvalifiserte trenere som guttene eller de får manglende hjelp til utstyrsinnkjøp, reisestøtte osv. Tilgjengelig istid blir mange steder brukt som et argument for at man ikke prioriterer ishockey for jenter i klubb. Alle vet at det mange steder er knapphet på istid til alle, så da er det en prioritering som gjøres i hver klubb hvordan de fordeler dette mellom jenter og gutter.

 

Dersom vi skal få et bedre tilbud til jentene må klubbene satse på gode trenere og gode treningstider. Klubbene må legge til rette for at jenter får samme betingelser for aktivitet som guttene har.

Med flere ishaller vil det være lettere for både gutter og jenter å kunne drive med ishockey, men det er dessverre manglende politisk vilje og evne på alle politiske nivå for å få dette til. Noen hederlige lokale unntak finnes selvfølgelig, og det blir spennende å se hvordan nye haller i Asker, Fredrikstad og Oslo vil påvirke klubbenes satsing på jentehockey.

 

Regioner og klubber må sammen bli enige om å skape et best mulig tilbud til jentene slik at det blir bedre rekruttering, og at man tar vare på alle slik at de blir værende aktive lenge. NIHF kan sammen med regioner og klubber legge til rette serie- og turneringsspill som fremmer aktiviteten for målgruppen.

 

De som mener at endring av to spilleregler vil gjøre at vi får flere og bedre ishockeyspillere tror vi ikke ser det store bildet. I utviklingsperspektiv er det andre ting som vil veie mye tyngre dersom vi faktisk ønsker flere jenter som spiller ishockey. Mediene, en del politikere og mange andre er opptatt av å kjøre likestillingskampen som for dem dreier seg om nevnte to spilleregler.  Både ansatte og styret i NIHF tror det er en annen vei som må følges for å skape utvikling og aktivitet, og dermed reell likestilling i praksis.

 

NIHF vil i løpet av kort tid sende ut en spørreundersøkelse til alle aktive seniorspillere der de skal svare på en rekke spørsmål om regler og likebehandling. Ut fra den kunnskapen denne undersøkelsen gir oss vil vi vurdere om vi skal justere retningen i vårt arbeid med å fremme jente og kvinneishockey i Norge. Selv om vi får liten respons fra kolleger i utlandet betyr ikke det av vi ikke skal vurdere hvordan vi går videre med eventuelle endringer som er ønsket.