Politiattestordningen

Hvem trenger og hvorfor har vi politiattest?

Idrettsstyret vedtok i mars 2008 at det skal kreves politiattest av «alle som skal utføre oppgaver som i «vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.»

Formålet med ordningen er å forhindre at personer begår overgrep mot - eller har skadelig innflytelse på - mindreårige. Ordningen skal også bidra til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer.

Bruken av ordet «vesentlig» innebærer at det må gjøres en tolkning av hvem, og hvor mange, som omfattes av ordningen. Av NIFs rettledning fremgår det videre at det skal foreligge «regelmessighet» i tillits- eller ansvarsforholdet.

Punktene under er hentet fra NIFs rettledning:

  • Når en trener (eller andre med oppgaver for mindreårige som f.eks. lagleder, materialforvalter, mm) har ansvar eller oppgaver ift. personer under 18 år.
  • Når foresatte eller andre frivillige deltar som ansvarspersoner for et lag med mindreårige på turnering, stevne, treningsleir eller liknende og spesielt i tilfelle som innebærer overnatting.
  • Når foresatte eller andre frivillige har et regelmessig ansvar for mindreårige medlemmer på trening eller andre aktiviteter i regi av idrettslaget
  • Når en dommer har ansvar for å følge opp og veilede yngre dommere under 18 år
  • Når en person har ansvar for utstyr eller idrettsanlegg og gjennom dette kommer i regelmessig kontakt med utøvere under 18 år
  • Når et medlem i idrettslagets styre utfører oppgaver som innebærer at det etableres et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige.

Hvem har ansvaret for oppfølging i klubben?

Alle klubber som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede, er omfattet av ordningen. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Hvordan følge opp politiattestordningen?

Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen. Politiattestansvarlig skal lage et system for registrering og oppfølging av ordningen. Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd.

Hvordan søke om politiattest? 

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett via DENNE LINKEN. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.