Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med året de fyller 12 år. Norsk ishockey har utvidet dette til å gjelde til og med JU13/U13. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uavhengig av barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Barneidrettsbestemmelsene er lovfestet i NIFs lov, og skal regulere barnas konkurransetilbud.

Barnerettighetene, som er basert på FNs barnekonvensjon, skal uttrykke hvilke verdier som ligger til grunn for barneidretten i Norge.

NIHFs Kampreglement har flere viktige paragrafer som omhandler spillere i barneidrettsalder:

 • 5-4 Spesielle bestemmelser for U11, U12 og U13 (se også § 7-4.3)
 • 5-5 Spesielle bestemmelser for U8, U9 og U10
 • 5-8 Barneidrett
 • Kap. 7 og underliggende paragrafer: Privatkamper, turneringer

Les reglementet

Slik vil vi at norsk barne- og ungdomshockey skal være.

Omhandler:

 • Verdigrunnlag
 • Hovedmål
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Tiltak – NIHF
 • Tiltak - klubb

Les bestemmelsen

Alle personer over 15 år som utfører oppgaver i norsk ishockey, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en barneidrettsansvarlig. Vedkommende kan være en tillitsvalgt eller en ansatt, som vil være ansvarlig for barneidretten i sin klubb.

NIF har utdypet hva en barneidrettsansvarlig skal:

1) Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2) Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.

3) Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjon om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4) I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget (ref. utviklingsplanen).

5) I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten for å stimulere til helhetlig utvikling (ref. utviklingsplanen).

6) Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltagelse, også fra grupper med lav betalingsevne.

7) Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

 • Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger og fagseminarer.
 • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på NIFs e-læring.

Alle personer som virker som trenere / instruktører i barne og ungdomsishockeyen skal gjennomføre trenerattesten.

Mer infomasjon

I dagens samfunn blir det ukritisk tatt og delt bilder/videoer av barn og unge. Bilder/videoer skal ikke deles uten at samtykke er innhentet. Det gjelder for alle bilder/videoer hvor personer lett kan identifiseres. Er barnet under 15 år, skal både foresatte og barnet selv gi sitt samtykke til publisering. Benytt gjerne samtykkeerklæring ved innhenting av samtykke.

Respekter at ikke alle ønsker å bli tatt bilde av – grunnene til det kan være mange. Publisering og deling av bilder/videoer uten samtykke kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar (se Personopplysningsloven og Åndsverkloven).

Norges Idrettsforbund har utarbeidet 7 gjeldene retningslinjer:

1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.

6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Det vil alltid være noen som har spørsmål om barneidrett og dens bestemmelser. NIF har derfor opprettet en side med «Ofte stilte spørsmål». Der forklares det blant annet hvorfor vi har bestemmelser og rettigheter, om barn kan konkurrere, om å konkurrere i en høyere årsklasse, topping og spesialisering.