Barneidrettsbestemmelsene

Alle særforbund skal behandle og implementere Barneidrettsbestemmelsene og – rettighetene. Her er Barneidrettsbestemmelsene med en forklaring på hva det betyr for ishockey.

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 2007. Bestemmelsene ble revidert på idrettstinget i 2015 og 2019.

NIFs Barneidrettsbestemmelser

1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

For ishockey betyr dette til og med U13/JU13.

2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.

3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

For ishockey betyr det at barnet kan delta i treningskamper, samt turneringer i egen årsklasse som er godkjent av NIHF.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

For ishockey betyr det at barnet kan delta i treningskamper, samt turneringer i de årsklasser angitt i kampreglementets § 2-10, godkjent av NIHF.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.

For ishockey betyr det at barn kan delta i åpne konkurranser i Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen) etter jul i den sesongen de fyller 11 år.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta i konkurranser og på idrettsarrangementer i Norge.

For ishockey betyr det at barn fra nordiske land og Barentsregionen kan delta i konkurranser i Norge etter jul i den sesongen de fyller 11 år.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

For ishockey er barneidretten definert til og med U13 og det betyr at det ikke benyttes resultatlister, tabeller og rangering i konkurranser før U14.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

For ishockey betyr det at det arrangeres forbundscup for gutter når de er U15. Regionslagsturnering for både jenter når de er U14-U17 år og for gutter når de er U15 år. Yngste landslagsklasse er U16/JU16.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

4. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Se utdypning om barneidrettsansvarlig her

5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

6. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.