Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / Klubb / Klubbdrift / Overganger / Internasjonale overganger

Internasjonale overganger

Utenlandske spillere og Norske statsborgere hvor spillerrettighetene ligger hos et annet nasjonalt forbund enn Norge må ha en internasjonal overgang for å bli spilleberettiget i Norge. 

Internasjonal overgang bestilles ved å sende inn utfylt skjema til transfer@hockey.no. Se mer informasjon om typer internasjonale overganger under. 

NB internasjonale overganger kan ikke søkes om via MinIdrett. 

 

IIHF International Transfer Regulations

Overgangsreglementet

 

MNA
Member National Association = nasjonalt forbund (medlem av IIHF)

Home MNA
Det nasjonale forbundet spilleren tilhører

Current MNA
Det nasjonale forbundet spilleren tilhører for øyeblikket (ved limited transfer)

New MNA
Det nasjonale forbundet spilleren søker overgang til

Old MNA
Det nasjonale forbundet spilleren søker overgang fra

 

Limited transfer
Utlån for én eller flere sesonger (mest brukt)

Unlimited transfer
Permanent overgang. Spillerettighetene flyttes så Norge blir Home MNA

De fleste forbund "låner ut" sine spillere for en sesong av gangen, men det er også mulig å få et forlenget utlån over flere sesonger dersom spilleren har skrevet kontrakt for en lengre periode. 

Dersom man har huket av for "Option" kan den limited transferen utvides uten ny transfer dersom det i den originale kontrakten åpnes for at partene kan utvide kontraktsperioden. En limited transfer kan bare utvides én gang i samsvar med original kontrakt. Send en e-post til transfer@hockey.no for å bestille utvidelse av limited transfer. Kontrakt må vedlegges. 

En spiller med limited transfer som ønsker å endre til unlimited transfer må bestille ny internasjonal overgang, med mindre forespørselen om endring er mottatt av NIHF innen to måneder etter godkjenning av original limited transfer.

Videreutlån av spiller med limited transfer

En spiller med limited transfer kan bytte klubb i Norge forutsatt at bytte av arbeidsgiver skjer ihht. arbeids- og oppholdstillatelse. For videreutlån gjelder bestemmelser for norske overganger (§ 2 i Overgangsreglementet), men bestilles ved å sende e-post til transfer@hockey.no. Spillere med limited transfer kan ikke benytte seg av den digitale overgangsløsningen i MinIdrett. NIHF innhenter godkjenning fra spillerens Home MNA.

Transfer skjema

 

Med en unlimited transfer vil Norge bli spillerends nye Home MNA, og alle fremtidige transfersøknader må godkjennes av NIHF. Hvis en spiller med unlimited transfer ønsker å bytte klubb i Norge skal det gjennomføres som en Norsk overgang via MinIdrett.

Ved bestilling av unlimited transfer må man i tillegg til transfer skjemaet også fylle ut skjemaet «Unlimited Transfer Request» (UTR-skjema). Dette har som formål å gjøre utøveren oppmerksom på hva det innebærer å overføre sine spillerettigheter til et annet MNA.

Ved bestilling av unlimited transfer til Norge for spillere der NIHF er Home MNA, behøves ikke «Unlimited Transfer Request»-skjema. Dette gjelder eksempelvis norske spillere med limited transfer som ønsker å returnere til Norge underveis i perioden med limited transfer.

Transfer skjema

UTR-skjema

 

Utenlandske statsborgere som skal spille ishockey i regi av organisasjonsledd underlagt NIHF må ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning, ref. UDI.

Borgere fra EU/EØS kan begynne å spille når de har kommet til Norge og internasjonal overgang er godkjent.

Borgere av de nordiske landene er unntatt fra kravene til oppholdstillatelse og registrering.

For statsborgere utenfor EU/EØS (3. landsborgere) som spiller i FKL og 1. div. gjelder følgende i tillegg:

Klubben må dokumentere vedtak om arbeids- og oppholdstillatelse, eller beslutning om oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen (kalt "foreløpig oppholdstillatelse", jf. §57 i Utlendingsloven) fra politiet, før spilleberettigelse gis.

Har spilleren treårig avsluttet utdanning fra universitet eller høgskole kan man be om bekreftelse fra politiet om adgang til tidlig arbeidsstart (jf. §10-4 i Utlendingsforskriften).

I de tilfeller hvor det foreligger en beslutning om oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen og spilleberettigelse er gitt, skal klubben uanmodet sende kopi av vedtak om arbeids- og oppholdstillatelse (positivt eller negativt) på e-post til NIHF, senest 7 dager etter at vedtaket er fattet. Gebyr, på kr. 5.000, ilegges klubben hvis så ikke skjer.

Når slik oppholdstillatelse enten opphører, eller vedtak om avslag er mottatt av klubb/spiller (f.eks. etter at man først har fått innvilget «tidlig arbeidsstart»), opphører spilleberettigelsen umiddelbart.

Borgere fra EU/EØS kan begynne å spille/arbeide når de har kommet til Norge. Skal de spille/arbeide i Norge i mer enn 3 måneder, skal de registrere seg hos politiet. Ved personlig oppmøte hos politiet eller elektronisk forhåndsregistrering, må de fremlegge kontrakten med klubben som dokumentasjon på arbeidsforholdet.

Internasjonale overganger er gebyrlagt ihht. Administrasjonsreglementet § 8. Klubben vil bli fakturert for overgangen etterskuddsvis.

Prisene er oppdatert iht reglementsendring og er gjeldene pr 1. mai 2020:

Internasjonal overgang
Kr. 10.000,-

Internasjonal overgang - Klubber som har sitt øverste lag i 3. eller 4. divisjon (menn senior)
Kr. 8.000,-

Internasjonal overgang - Kvinner senior
Kr. 8.000,- / kr. 5.000,-*
*dersom det nasjonale forbundet praktiserer å gi avkall på sin rettmessige avgift.

Internasjonal overgang - Spillere under 16 år.
Gebyrfritt

Internasjonal overgang - Spillere under 18 år
Kr. 1.000,-

Videreutlån
Overgang til annen norsk klubb for spiller med limited transfer
Kr. 4.000,-

Forlengelse av limited transfer
Kr. 1.000,-

Unlimited transfer art. 11.6 
Kr. 1.000,-

Internasjonalt utlån (1 sesong) til mosjons- og breddeklubber
med sitt øverste lag i 3. eller 4. divisjon (menn senior)
Kr. 1.000,-

Utenlandske spillere som skal spille veteran/mosjonshockey i mosjons- og breddeklubber med sitt øverste seniorlag i 3. eller 4. divisjon behøver ikke internasjonal overgang, men kan søke om internasjonalt utlån på eget skjema. Utlånet gjelder for 1 sesong av gangen. Gebyr: 1.000 kr.
Se skjema under. 

Viktig:

Spilleren, klubben og laglederen er forpliktet til å kun benytte spilleren utenfor prestasjonsnivå.  Dersom klubben ønsker at spilleren skal delta på prestasjonsnivå eller spilleren ønsker å melde overgang til klubb på prestasjonsnivå må spilleren ha internasjonal overgang. Ordningen gjelder altså IKKE for klubber som har lag i U18 Elite/U20 Elite/2. Divisjon/1. Divisjon/Eliteserien/Kvinner. Overtredelse vil bli straffet med tap av kamp eller bot (bot fra IIHF vil bli belastet klubben). Ved gjentagelse: utestengelse av klubben fra videre seriespill.

Ordningen er rettet mot utenlandske spillere som skal være i Norge for en kort periode og spille på mosjon /veterannivå. Vi anbefaler spillere som har bosatt seg i Norge og ikke skal returnere om å benytte seg av Unlimited transfer. Dersom spilleren aldri har vært registrert som ishockeyspiller eller ikke vært registrert de siste 15 årene og har bodd i Norge de siste 18 månedene kan man søke om Unlimited transfer uten avgift til IIHF og Home MNA i henhold til Overgangsreglementet §5 k. Les mer om ordningen under.

Permanent internasjonal overgang til Norge

Dersom spilleren ønsker permanent overgang til Norge må vedkommende ha en Unlimited transfer. Veiledning finnes under "internasjonale overganger".

Art. 11.6 i IIHFs transfer regulations:
Spillere som har bodd i Norge de siste 18 månedene og som ikke har spilt i utlandet de siste 15 årene kan søke om unlimited transfer uten gebyr til IIHF og Home MNA i henhold til Overgangsreglementet §5 k.

Søknaden meldes på vanlig transfer skjema, sammen med Unlimited transfer request-skjema. Se utfyllende veiledning under "internasjonale overganger".

Opphold i Norge de siste 18 månedene må dokumenteres med offisielt dokument (f.eks. bekreftelse fra folkeregisteret e.l.) som legges ved søknaden. NIHF videreformidler søknaden til IIHF.

Når søknaden er innvilget vil overgangen bli behandlet og bekreftelse sendt via e-post til spiller og ny klubb. Klubben vil bli fakturert et administrasjonsgebyr på 1.000 kr for overgangen.

IIHF har oppdatert Transfer Regulations vedrørende art. 11.6 i etterkant av at Overgangsreglementet ble vedtatt 29.04.2019. Det er informasjonen ovenfor og IIHFs Transfer Regulations som er gjeldende.

Skjema: Internasjonale overganger til breddeklubber

Det skal søkes utenlandsk forbund om prøvespill for norsk klubb, ref. IIHFs regler. NIHF videreformidler slik søknad. Prøvespill meldes på eget skjema (se under) og sendes NIHF på mail transfer@hockey.no.

Det er kun mulig å søke prøvespill før seriestart for det aktuelle laget, etter seriestart kreves godkjent internasjonal overgang. Utenlandske statsborgere må ha gyldig opphold i Norge i henhold til norsk lovgivning. UDI må kontaktes for ytterligere informasjon.

Tryout-skjema

 

Bestilling av internasjonal overgang til utlandet initieres av ny klubb som starter bestilling hos sitt nasjonale forbund. Utenlandsk forbund registrerer den internasjonale overgangen i det internasjonale overgangssystemet, hvor NIHF behandler overgangen etter å ha innhentet godkjennelse fra den Norske klubben spilleren går fra. 

Organisasjoner som bedriver hockeyviksomhet utenfor IIHFs juridistriksjon krever ikke internasjonal overgang. Dette forekommer hovedsakelig i Canada og USA, i blant annet juniorligaer, NCAA og NHL.

For veiledning eller spørsmål ved internasjonal overgang ut av Norge vennligst kontakt utenlandsk klubb eller forbund.