Norsk Ishockey / Organisasjon / Anlegg / Spillemidler og andre tilskudd til isanlegg og vant

Spillemidler og andre tilskudd til isanlegg og vant

Generelt tilskudd til ishaller er på 17 mill kroner + tilskudd til garderober og andre rom. I tillegg kan det søkes tilskudd/gaver til isanlegg utendørs.

SPILLEMIDLER:

Satsene for tilskudd til ishall er i dag på 17 mill. kroner per hall. I tillegg gis det tilskudd til andre rom som er tilskuddsberettiget (f.eks. styrketreningsrom, sosiale rom, garderober).

I bestemmelser om "Tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 2023" (utarbeidet av Kulturdepartementet(KUD)) pkt 2.6.23 s. 46 er det beskrevet tilskuddets størrelse med tilleggsinformasjon. Nytt i år er at tilskudd til garderober, lager, sosale rom, klubblokaler osv gis som tillegg til 17 millioner kroner. Garderober er ikke lenger inkludert i det generelle tilskuddet til ishall. Dette er beskrevet i pkt 2.6.1. Det understrekes det at det må være 3 sett garderober (6 stk garderober) og 1 sett dommer-/trenergarderober (2 stk garderober) i en ishall.  

Rehabilitering av vant gis det særskilt tilskudd til. Det kan søkes om kr 700 000 i tilskud til dette. Anlegg som er mer enn 10 år gamle kan søke om tilskudd. Se mer i "Bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 2022" pkt 2.4.9:

  • Det kan gis tilskudd til rehabilitering først etter 20 års bruk av anlegget. o For idrettsgulv og -dekker, snøproduksjonsanlegg, elektroniske målskiver, ishockeyvant, undervarmeanlegg og kart kan det gis tilskudd etter 10 års bruk

 

Flest mulig skal kunne drive idrett og fysisk aktivitet.
Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.

Det er viktig at alle som vil bygge ishaller tar kontakt med både kommunen og fylkesidrettskonsulenten i fylkeskommunen, slik at det er sikret at anlegget er med i nødvendige planer (kommunal anleggsplan eventuelt andre regionale planer).

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg med stort brukspotensiale, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

 

Nedenfor følger aktuell informasjon fra Kultur- og kirkedepartementet vedrørende spillemidler:

Statlig idrettspolitikk

Bestemmelser om tilskudd til idrettsanlegg (KUD)

 

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010. Den omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.

Det kan søkes om kompensasjon av merverdiavgift knyttet til anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift, men det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad for anlegget. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknad om merverdiavgift.

Se også nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedrørende ordningen

Les også fra KUD

GAVER:

Flere private stiftelser gir gaver som kan benyttes til å etablere enklere utendørs isanlegg. Både Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen er nasjonale stiftelser som det er mulig å søke gaver hos. I tillgg finnes det mange lokale og regionale stiftelser som gir gaver til frivillige organsisasjoners aktivitet og prosjekt.